HERINNERINGSBOEK WERELDRECORD SPEEDMARS

 

ISBN/EAN 

978-90-815757-0-6
NUR

402

Auteurs & Redactie

ELNTMARNS Gerwin van Triest en KAPTMARNS André Bek

Editor

André Dorst

Foto’s

Jeroen Mol Fotografie (en waar anders, is dit aangegeven)

Foto omslag

Jeannette Naaktgeboren

Vormgeving

André Dorst

Drukwerk

Veldhuis Media Raalte

Stichting

'Doe wel en zie niet om!!'


Copyright
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

 

Samenstellers spannen zich in een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijk erin voorkomende onjuistheden.